Hala A
Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Hala B
Studia podyplomowe i MBA
Hala C
Licea ogólnokształcące i technika
Konkursy
Informacje ogólne
Akademia Morska w Szczecinie
Odsłon [ 1601 ]
Nasze atuty:

• Kształcimy poszukiwanych specjalistów

• Bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki

• 2. miejsce wśród uczelni publicznych w 2012 r. w rankingu WPROST
Komentarze

Napisz własny komentarz


Wybierz AvatarDane kontaktowe

tel. 91 48 09 400
70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1-2


rekrutacja@am.szczecin.pl
www.am.szczecin.plOferta

Wydział nawigacyjny

Geoinformatyka

Studia podyplomowe „Geoinformatyka” przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu użytkowania i wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują również projektantów systemów GIS oraz doradców inwestycji geoinformatycznych. Obejmują 192 godziny zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów. 

Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

1) formularz zgłoszenia, 

2) dwa zdjęcia, 

3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

4)  potwierdzenie wniesienia I raty opłaty za studia, 

5)  deklaracja pokrycia kosztów studiów.

 

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00 – 14.30), wysłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

Instytut Geoinformatyki 

Akademia Morska w Szczecinie 

ul. Żołnierska 46 

71-210 Szczecin 

e-mail: gis@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Geoinformatyka”.

 

Pilotaż morski

Podstawowym celem studiów „Pilotaż morski” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z pilotażem morskim. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego pełnienia funkcji pilota morskiego w Polsce i za granicą. Umożliwia także uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do manewrowania statkami – szkolenie na symulatorach manewrowych. 

Roczne studia podyplomowe prowadzone będą w trybie niestacjonarnym, ze zgrupowaniem zajęć w trzech dwutygodniowych zjazdach. Studia obejmują 226 godzin zajęć dydaktycznych, a także praktykę pilotażu na torze wodnym Szczecin–Świnoujście oraz w zależności od zapotrzebowania w portach Gdańsk i Gdynia.

Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego.

 

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy, 

2) odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 

3) dwa zdjęcia legitymacyjne, 

4) pokwitowanie wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł dla I edycji studiów z dopiskiem: Studia podyplomowe – wpisowe, 

5) ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze na wybrany kierunek studiów podyplomowych.

 

Po zakwalifikowaniu kandydata opłata wpisowa zostanie zaliczona na poczet czesnego. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiony w danej edycji, opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana. 

 

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00–15.00) lub wysyłać na adres:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie 

ul. Wały Chrobrego 1–2 

70-500 Szczecin 

pok. 130

e-mail: dn@am.szczecin.pl 

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Pilotaż morski”.

 

Inspekcje morskie FSC, PSC

Program studiów „Inspekcje morskie FSC, PSC” zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego wypełniania zadań administracji morskiej z zakresu inspekcji morskich. Słuchacze poznają cele i zadania organizacji wdrażających bezpieczeństwo na morzu, nabywają umiejętności poszukiwania i monitorowania właściwych źródeł prawnych oraz uzyskują praktyczne umiejętności prowadzenia określonych inspekcji.

Od kandydatów wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, udokumentowana certyfikatem FCE bądź potwierdzona w rozmowie kwalifikacyjnej (zakłada się prowadzenie znacznej liczby zajęć w języku angielskim). Wskazane jest morskie doświadczenie zawodowe na poziomie operacyjnym.

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, odbywają się w Akademii Morskiej w Szczecinie, praktyki programowe realizowane są w portach Świnoujście, Szczecin, Gdańsk, Gdynia.

Studia trwają dwa semestry. Ogółem realizowanych jest 290 godzin zajęć programowych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz integralnej praktyki programowej.

Informacje o naborze na studia podyplomowe za-mieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego.

 

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy, 

2) odpis dyplomu ukończenia studiów, 

3) dyplom potwierdzający morskie doświadczenie zawodowe, 

4) dwa zdjęcia legitymacyjne, 

5) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na konto AM w Szczecinie, z dopiskiem: Studia podyplomowe – wpisowe, 

6) ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze na wybrany kierunek studiów podyplomowych.

 

Po zakwalifikowaniu kandydata opłata wpisowa zos-tanie zaliczona na poczet czesnego. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiony w danej edycji, opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana. 

 

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00–15.00) lub wysyłać na adres:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie 

ul. Wały Chrobrego 1–2 

70-500 Szczecin 

pok. 130

e-mail: dn@am.szczecin.pl 

 

Można również dokonać zapisu drogą elektroniczną, przesyłając formularz zgłoszenia na adres: 

dn@am.szczecin.pl (temat: Studia podyplomowe „Inspekcje morskie FSC, PSC”), a następnie dostarczyć dokumenty w wymaganym terminie.

 

Ponadto Wydział Nawigacyjny przygotowuje ofertę studiów podyplomowych w zakresie:

– Górnictwo morskie (eksploracja i eksploatacja zasobów dna morskiego), we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,

– Zarządzanie kryzysowe w obszarach nadmorskich,

–  Bezpieczeństwo i ochrona żeglugi oraz portów..

 

Wydział Mechaniczny

 Transport LNG i eksploatacja terminali

Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub pragnących specjalizować się w problematyce transportu lądowego LNG i eksploatacji lądowych terminali rozładunkowych LNG. 

Podstawowym celem studiów „Transport LNG i eksploatacja terminali” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z transportem, urządzeniami i systemami regazyfikacji, przechowywania i przesyłu skroplonego gazu ziemnego.

Obejmują 2 semestry. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych odbywają się dwa razy w miesiącu (piątki po godz. 15 i soboty) w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wystawione przez Akademię Morską w Szczecinie (Wydział Mechaniczny).

 

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy,

2) odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

3) pokwitowanie wpłaty wpisowego w wysokości 150,00 zł dla I edycji studiów,

4) dwa zdjęcia legitymacyjne.

Dokumenty w terminie od 1.12.2015 do 20.02.2016 r.

należy przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2 

70-500 Szczecin

z dopiskiem: Studia podyplomowe LNG

lub elektronicznie na adres:

studialng@am.szczecin.pl

 

lub złożyć osobiście:

w dziekanacie Wydziału Mechanicznego 

Akademii Morskiej w Szczecinie 

ul. Wały Chrobrego 1–2, 

pok. 174 lub 175, w godz. 7.30 – 15.00,

 

Opłaty za studia

Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł i pozostaje niezmienny w trakcie studiów. Kwota może być rozłożona na dwie równe raty płatne w terminach:

– I rata do 2.03.2016 r.

– II rata do 1.10.2016 r.

Opłata wpisowa wynosi 150 zł

 

Należność za studia należy wpłacać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

PKO SA VII O/Szczecin

16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali”.


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Studia podyplomowe „Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska” przeznaczone są dla urzędników z pionów ochrony środowiska w administracji państwowej, samorządowej i zakładowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz zajmują-cych się edukacją w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony środowiska.

Studia obejmują dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne (ok. 190 godzin) w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych odbywają się w soboty i niedziele w salach Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Henryka Pobożnego 11. 

Absolwenci uzyskują:

– dyplom studiów podyplomowych,

– certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego według PN-EN ISO 14001.

 

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

– podanie na studia, 

– kwestionariusz osobowy,

– kserokopia dowodu osobistego,

– odpis dyplomu szkoły wyższej (inżynier, licencjat, magister),

– kopia dowodu wpłaty całości lub pierwszej raty za studia.

Dokumenty należy składać do 20.10.2015 roku. 

 

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres: 

Akademia Morska w Szczecinie 

Instytut Inżynierii Transportu 

pok. 21 

ul. H. Pobożnego 11 

70-507 Szczecin 

 

lub na adres sekretariatu studiów podyplomowych:

Akademia Morska w Szczecinie

Instytut Inżynierii Transportu 

Zakład Technologii Transportu

Zintegrowanego i Ochrony Środowiska

pok. 205 A

ul. H. Pobożnego 11 

70-507 Szczecin

e-mail: zaos@am.szczecin.pl

 
Patroni medialni
Rozpoczęła się kolejna edycja Targów
Rozpoczęła się kolejna, XVIII już, edycja Targów Edukacyjnych www.edutargi.pl Zachęcamy do...